06.03.1902 – Cádiz

Kära Aina!
Har blifvit mycket väl emottagen af Konsul Segerdahl som är född i Spanien af svensk fader och engelsk moder. Vi voro i går afton i närheten af denna vackra plats som du här ser, och åsågo en Kinematograf föreställning som gafs för den allmännna välgörenheten. Alt vad Cadiz fint och förnämt har, och det ville ej säga litet, var ute och betraktade härlgheten. Jag såg mera på publiken än på föreställningen.
Hjärtliga helsningar! Knut

¡Querida Aina!
Ha sido muy bien recibido por el cónsul Segerdahl, nacido en España de padre sueco y madre inglesa. Estuvimos anoche cerca de este hermoso lugar como ves aquí, y vimos una función de cinematografía dada para la caridad pública. Todo lo que tiene el Cádiz fino y noble, y que no significaba poco, estaba fuera y miraba la gloria. Miré más al público que al espectáculo.
¡Saludos! Knut